<<  Листопада 2020  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Вимоги до оформлення посилань та літератури (використаних джерел) у тезах/статтях/наукових статтях, які подаються для публікації до конференцій

Посилання на джерела в статті повинні подаватися таким способом: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та номери сторінок в ньому, на яких викладено відповідні дані (думки тощо). Квадратні дужки проставляються безпосередньо за текстом, якого стосується посилання. Наприклад: «деякі автори доводять, що ці витрати не виконують функцію компенсації державі витрат на фінансування й утримання спортивної споруди  [8, с.125-128]»; число  «8» в даному прикладі – це номер, під яким  розміщено зазначену роботу у списку використаних джерел, а «с.125-128» - це номери сторінок, на яких викладено відповідну позицію авторів.

Список використаних джерел формується з наскрізною нумерацією (від першого до останнього) у такій послідовності:

1. Законодавчі акти України: Конституція України; міжнародні акти, ратифіковані Верховною Радою України; кодекси; закони України;

2. Підзаконні нормативно-правові акти: постанови Верховної Ради України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3. Наукова та інша література (в алфавітному порядку за  прізвищами авторів або назвами монографій, статей, брошур, дисертацій тощо).

4. Іноземні джерела (англомовні тощо, окрім російської); для включення до списку цих джерел використовують латиницю.

Приклади оформлення  джерел у списку літератури

Для нормативно-правових актів: наводиться назва акта, дата його прийняття, видання офіційного оприлюднення тексту, рік, номер, статті (сторінки). Наприклад:

• Конституція України : закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

• Господарський процесуальний кодекс України : закон України від 6 листопада 1991 р.  № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

• Про судовий збір : Закон України від  8 липня 2011 р.  № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.

• Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг: указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.

• Про затвердження переліку органів ліцензування: постанова Кабінету Міністрів України  від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. –  2000. – № 46 – Ст. 2001. 

Для всіх нормативно-правових актів необхідно вказувати офіційні видання («Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», «Урядовий кур’єр», «Зібрання постанов Уряду України»).

Для отримання даних про публікацію нормативно-правових актів необхідно зайти на сайт: www.rada.gov.ua, відкрити нормативно-правовий акт, обрати у лівому кутку верхньої панелі вікно «Картка» – «Публікація документа». Якщо нормативно-правовий акт використовується з офіційної електронної сторінки Верховної Ради України і неможливо встановити дані щодо його офіційного друкованого оприлюднення, то допускається посилання на офіційний сайт Верховної Ради України. У такому разі у списку використаних джерел оформляється відповідне посилання за таким зразком: 

• Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – Ст. 573 / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

Оформлення у списку використаних джерел наукової літератури має відповідати таким вимогам:

Якщо робота є одноосібною (один автор), то наводяться прізвище та ініціали автора, назва праці, видання, рік, загальна кількість сторінок:

• Богомол О. В. Судові витрати у господарському судочинстві України : монографія / О. В. Богомол. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 168 с.

• Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2–е, випр. / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2007– 848 с.

Якщо робота написана у співавторстві двома або трьома авторами, то на початку зазначається перше прізвище, а після назви – усі автори:

• Шевченко Я. М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності / Я. М. Шевченко, М. В. Венецька, І. М. Кучеренко.  – К. : ІДіП НАН України, 2002. – 104 с.

Якщо праця написана колективом авторів, який включає більше ніж чотирьох авторів, то зазначається спочатку назва роботи, а за нею подається опис авторів:

• Актуальні проблеми  цивільного права і цивільного процесу в Україні / Я. М. Шевченко, Ю. Л. Бошицький, А. Б. Бабаскін [та ін.]. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 242 с.

Оформлення у списку використаних джерел дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів здійснюється за таким зразком:

• Янчук А. В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Антон Володимирович Янчук. – К., 2011. – 220 с.

Якщо мова йде про наукові статті, опубліковані у збірниках наукових праць, періодичних виданнях тощо, обов’язково зазначаються прізвище та ініціали автора, назва праці, назва видання, рік, номер випуску, сторінки, на яких розміщено дану статтю:

• Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки / І. Побірченко // Право України. – 2011. – № 1. – С. 8–21.

• Спасибо-Фатєєва І. В. Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об’єктів права власності / І. В. Спасибо-Фатєєва // Українське комерційне право. – 2004. – № 5. – С. 9–18.

У випадку використання електронних ресурсів наукове джерело у списку використаних джерел оформляється за таким зразком:

• Кривобок В. С. До проблем оборотоздатності підприємства як єдиного майнового комплексу / В. С. Кривобок // Право і безпека. Науковий журнал. – 2011. – № 2 (39). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2011_2/PB-2/PB_61.pdf

• Спасибо-Фатєєва І. Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави / І. Спасибо-Фатєєва, Т. Дуденко // Юридичний радник : Журнал юристів України. – 2005. – № 2(4). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yurradnik.com.ua/stride/ur/index.php?m=archive&y=2005&mag =4&art=89

Загалом при оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».